ریاست

  • مدیر
  • 12 مارس 20
ریاست
نام و نام خانوادگی : دکتر احسان شفیقی
ادرس ایمیل : dr.ehsanshafighi@gmail.com
تحصیلات :
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه تهران
دکتر تخصصی زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه تهران
سمت های اجرایی:
– مدیریت گروه ادبیات فارسی دوره های متوالی در دانشگاه محقق اردبیلی ودانشگاه آزاد واحد آستارا  از سال ۱۳۷۲  
– ریاست دانشکده ادبیات  وعلوم انسانی سه دوره چهار ساله در دانشکده پردیس نمین از سال ۱۳۷۳  
ریاست دانشکده ادبیات  وعلوم انسانی سه دوره چهار ساله در دانشگاه محقق اردبیلی از سال ۱۳۷۳
عضویت در شورای دانشگاه محقق اردبیلی دوره های مختلف از سال ۱۳۷۳
– عضویت در هیأت نظارت وارزیابی دانشگاه های استان اردبیل  
–  عضویت در هیأت موسس موسسه آموزش عالی شهریار آستارااز سال ۱۳۸۷  
– عضویت در هیأت مدیره  موسسه آموزش عالی شهریار آستارا  
– ریاست موسسه آموزش عالی شهریار آستارا از بدو تأسیس ، سال ۱۳۸۷  
تالیف یا تصنیف کتاب:
در آمدی بر عرفان عبد الکریم جیلی،۱۳۸۶   انتشارات اندیشه اردبیل
از عنبران تا بخارا :سفرنامه، تصحیح وتعلیقات ،۱۳۸۶  انتشارات اندیشه اردبیل
بوی جوی مولیان: مجموعه مقالات :۱۳۸۶ انتشارات اندیشه اردبیل
قانون عشق : دیوان شعرشیخ مظهر شفیقی از  علما وعرفای قرن اخیرعنیران (تصحیح وتعلیقات )  ۱۳۹۷موسسه پژوهشی اسرا
نقد وبررسی آثار بلاغی فارسی از آغاز تا قرن دهم ، ۱۳۹۷موسسه پژوهشی اسرا
حلاج های خاکستر( مجموعه شعر )  ۱۳۹۷ . موسسه پژوهشی اسرا
رازهای مگو ( مجموعه شعر ) ۱۳۹۷ . موسسه پژوهشی اسرا
نوبهار خونین  (ماجرای فرار مرحوم شیخ خالد شفیقی از زندان چیکا درجمهوری  آذربایجان ۱۳۹۷ . موسسه پژوهشی اسرا
ویراش وتجدید چا پ آثار استاد فقیدمرحوم زنده یاد هارون شفیقی عنبرانی شامل : ۱- گفتگو، مجموعه شعر.  فرهنگ ایلیا .رشت ۲- جهانگرد بزرگ . فرهنگ ایلیا. رشت ۳- غنچه های دانش. نشر جامع نگر ۴- غنچه های ادب (گفتار سابق ) موسسه پژوهشی اسرا  
پاره ای از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی وخارجی:
بوی جوی مولیان: مجله رودکی،  تاجیکستان ،۱۳۸۵
تجلی روحیه شادی گرایی مولانا در غزلیات شمس، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،ایران ۱۳۸۵
نگاهی انتقادی به مولفه های شعر دهه هفتاد ،پژوهش نامه علوم انسانی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید  بهشتی،    ایران ،۱۳۸۹
خاستگاه شرقی شاه لیر بر اساس تطبیق ساختار آن با داستانهای شرقی ایرانی/ /:گواهی پذیرش ودر دست چاپ. پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی/ دانشگاه تربیت مدرس،ایران ،۱۳۸۹
توصیف کلی واجمالی رمان بلندی های بادگیرامیلی برونته/ جمهوری ترکیه/ مجله فرهنگ عمومی ایران، ۲۰۰۹
نقد وبررسی رمان بلندی های بادگیر امیلی برونته،مجله بین المللی فرهنگ ترکیه، ۲۰۰۹
راز خاموشی مولانا. دانشگاه تربیت معلم تهران
جهان سوزی ووجهان سازی شعر ،مجله بین المللی دیل وادبیات دانشگاه دولتی باکو  جمهوری آذربایجان  ،۲۰۰۷
سیر تطور نظریه انسان کامل با تکیه بر آرائ عبدالکریم جیلی ( ۸۱۱ه.ق.).مجله بین المللی دیل وادبیات دانشگاه دولتی باکوجمهوری آذربایجان،۲۰۰۷
 در جستجوی میراث زبانی تالشان در اردبیل  = همایش بین المللی علمی و فرهنگی و دانشگاه گیلان تمدن تالش    ایران،۱۳۸۳
توسعه آموزش عالی زیربنای توسعه فرهنگی واقتصادی،(همایش و توسعه عمران آستارا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا    ایران ،۱۳۷۹
مقایسه حماسه فردوسی و حماسه هومر    (همایش علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل)  ایران ،۱۳۸۶
طرحهای پژوهشی پایان یافته:
تحلیل محتوایی شعر دهه هفتاد ایران ،مجریدانشگاه محقق اردبیلی ،   داخلی۱۳۸۵
بررسی فرایند های روان شناختی سوگ در رثا خانوادگی مجریدانشگاه محقق اردبیلی داخلی۱۳۸۵
بررسی و تحلیل هدایت انسان در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری ،مجری  دانشگاه محقق اردبیلی داخلی   ۱۳۹۱
پاره ای  از پایان نامه های راهنمایی و مشاوره شده:
جلوه های زبانی بر بستر مضامین کهن ونودر غزل  حسین منزوی
بررسی تجربه ی دینی عطار در مثنوی های «منطق الطیر »و «مصیبت نامه»
بازتاب شاعرانه مفهوم مرگ درشعر اخوان
بررسی نظریه ی توسل وانعکاس آن در شعر عرفانی فارسی از قرن ششم تا قرن نهم
نقد وتحلیل مضامین یاس آلود در شعر فروغ فرخزاد واخوان ثالث
تدوین فرهنگ نوادر لغات وترکیبات ،تلمیحات واعلام بخش اول تذکره الألیاء  فریدالدین عطار نیشابوری.
بررسی ونقد دیدگاه های عرفانی عبدالقادر بیدل دهلوی در جلد اول دیوان او با تکیه برنظریه وحدت وجود
سیمای انسان در مثنوی های سنایی غزنوی
سیمای جامعه در آثار عبید زاکانی وسیف فرغانی
جتماعی آثار صوفیه در کشف المحجوب واسرارالتوحید-
شناسایی مآخذ،نقد وتحلیل  داستان های انبیا ءدر  مثنوی معنوی
بررسی جریان های شعری دو دهه اخیر با تکیه بر فرانو
بررسی وتحلیل خواب ورویا در شاهنامه وایلیاد وادیسه
تحلیل بلاغی قصیده بردیه امام محمد بوصیری وبرده بانت سعاد کعب ابن زهیر
حکمت در قصه های کهن منثور
انعکاس اندیشه های دینی در شعر معاصر با تکیه بر آثار پنج شاعر (نیما و…….)