آموزش الکترونیکی

  • مدیر
  • 11 آوریل 20
آموزش الکترونیکی

ورود به سامانه آموزش الکترونیکیدانشجویان ارجمند آموزش آفلاین جلسات گذشته را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید.


مقطع مشخصات درس
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری پیشرفته – جلسه اول – دکتر حسینی – مشاهده فایل
شبکه های کامپیوتری پیشرفته – جلسه دوم – دکتر حسینی – مشاهده فایل
شبکه های کامپیوتری پیشرفته – جلسه سوم – دکتر حسینی – مشاهده فایل
شبکه های کامپیوتری پیشرفته – جلسه چهارم – دکتر حسینی – مشاهده فایل
شبکه های کامپیوتری پیشرفته – جلسه پنجم – دکتر حسینی – مشاهده فایل
شبکه های کامپیوتری پیشرفته – جلسه ششم – دکتر حسینی – مشاهده فایل

مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- معرفی – دکتر حسینی –مشاهده فایل
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- جلسه اول – دکتر حسینی –مشاهده فایل
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- جلسه دوم – دکتر حسینی –مشاهده فایل
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- جلسه سوم – دکتر حسینی –مشاهده فایل
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- جلسه چهارم – دکتر حسینی –مشاهده فایل
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- جلسه پنجم – دکتر حسینی –مشاهده فایل
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- جلسه ششم – دکتر حسینی –مشاهده فایل
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- جلسه هفتم – دکتر حسینی –مشاهده فایل

پایگاه داده پیشرفته – جلسه اول – دکتر اسلام نژاد – مشاهده فایل
پایگاه داده پیشرفته – جلسه دوم- دکتر اسلام نژاد – مشاهده فایل
پایگاه داده پیشرفته – جلسه سوم – دکتر اسلام نژاد – مشاهده فایل
پایگاه داده پیشرفته – جلسه چهارم – دکتر اسلام نژاد – مشاهده فایل
کارشناسی پایگاه داده ها جلسه اول – دکتر مرتضایی – مشاهده فایل

سیستم عامل -جلسه اول – دکتر مرتضایی – مشاهده فایل
سیستم عامل – جلسه دوم – دکتر مرتضایی- مشاهده فایل
سیستم عامل – جلسه سوم – دکتر مرتضایی – مشاهده فایل
برنامه سازی پیشرفته – جلسه اول – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل
برنامه سازی پیشرفته – جلسه دوم – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل

زبان عمومی – جلسه اول – دکتر مهندسی – مشاهده فایل

مدارهای منطقی – جلسه اول – خانم مهندس بدری – مشاهده فایل
مدارهای منطقی – جلسه سوم – خانم مهندس بدری – مشاهده فایل
مدارهای منطقی – جلسه چهارم – خانم مهندس بدری – مشاهده فایل
کارسناسی ناپیوسته
سیستم عامل -جلسه اول – دکتر مرتضایی – مشاهده فایل
سیستم عامل – جلسه دوم – دکتر مرتضایی- مشاهده فایل
سیستم عامل – جلسه سوم – دکتر مرتضایی – مشاهده فایل

سیستم های خبره – جلسه اول – خانم مهندس حسسن پور – مشاهده فایل
سیستم های خبره – جلسه دوم – خانم مهندس حسسن پور – مشاهده فایل
سیستم های خبره – جلسه سوم -بخش اول – خانم مهندس حسسن پور – مشاهده فایل
سیستم های خبره – جلسه سوم – بخش دوم – خانم مهندس حسسن پور – مشاهده فایل

آمار و احتمالات مهندسی -جلسه اول – استاد بخشپوری – مشاهده فایل
آمار و احتمالات مهندسی – جلسه دوم – استاد بخشپوری – مشاهده فایل

معماری کامپیوتر -جلسه اول – خانم مهندس بدری – مشاهده فایل
معماری کامپیوتر – جلسه دوم – خانم مهندس بدری – مشاهده فایل
معماری کامپیوتر – جلسه دوم – خانم مهندس بدری – مشاهده فایل

سیستم های شی گرا – جلسه اول – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل
سیستم های شی گرا – جلسه دوم- خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل
سیستم های شی گرا – جلسه سوم – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل
سیستم های شی گرا – جلسه چهارم – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل

ایجاد بانک های اطلاعاتی – جلسه اول – دکتر مرتضایی – مشاهده فایل
ایجاد بانک های اطلاعاتی – جلسه دوم – دکتر مرتضایی – مشاهده فایل


مباحث ویژه – جلسه اول – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل
مباحث ویژه – جلسه دوم – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل

طراحی پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – جلسه اول – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – جلسه دوم – خانم مهندس فردین –مشاهده فایل
کاردانی
برنامه سازی پیشرفته – جلسه اول – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل
برنامه سازی پیشرفته – جلسه دوم – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل

مباحث ویژه – جلسه اول – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل
مباحث ویژه – جلسه دوم – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل

مبانی مهندسی نرم افزار – جلسه اول – خانم مهندس حسن پور – مشاهده فایل
مبانی مهندسی نرم افزار – جلسه دوم- خانم مهندس حسن پور – مشاهده فایل
مبانی مهندسی نرم افزار – جلسه سوم- بخش ۱- خانم مهندس حسن پور – مشاهده فایل
مبانی مهندسی نرم افزار – جلسه سوم- بخش ۲- خانم مهندس حسن پور – مشاهده فایل

کارآفرینی و پروژه – جلسه اول – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل
کارآفرینی و پروژه – جلسه اول – خانم مهندس فردین پور – مشاهده فایل

برنامه نویسی مبتنی بر وب – جلسه اول – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل
برنامه نویسی مبتنی بر وب – جلسه دوم – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل


مقطع مشخصات درس
کارشناسی ارشد انسان و محیط – جلسه اول – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
انسان و محیط – جلسه دوم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
انسان و محیط – جلسه سوم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
انسان و محیط – جلسه چهارم – دکتر عنانهاد- مشاهده فایل
انسان و محیط – جلسه چهارم – دکتر عنانهاد- مشاهده فایل

طرح معماری ۲ – جلسه اول – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
کارشناسی
عناصر و جزئیات ساختمانی ۲ – جلسه اول – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
عناصر و جزئیات ساختمانی ۲ – جلسه دوم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
عناصر و جزئیات ساختمانی ۲ – جلسه سوم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل

طرح معماری ۵ – جلسه اول – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل


تحلیل فضاهای شهری- جلسه اول – بخش اول – خانم مهندس خدارحیمی – مشاهده فایل
تحلیل فضاهای شهری- جلسه اول – بخش دوم – خانم مهندس خدارحیمی – مشاهده فایل
تحلیل فضاهای شهری- جلسه اول – بخش دوم – خانم مهندس خدارحیمی – مشاهده فایل
تحلیل فضاهای شهری- جلسه دوم – خانم مهندس خدارحیمی – مشاهده فایل
تحلیل فضاهای شهری – جلسه سوم – خانم مهندس خدارحیمی – مشاهده فایل

انسان طبیعت – جلسه اول – خانم مهندس خدارحیمی – مشاهده فایل

زبان عمومی – جلسه اول – دکتر مهندسی – مشاهده فایل

طراحی معماری ۳- جلسه اول – خانم مهندس صفی یاری – مشاهده فایل
زبان تخصصی – جلسه اول – دکتر اشرف – مشاهده فایل

طراحی معماری ۲ – جلسه اول – دکتر اشرف – مشاهده فایل
طراحی معماری یک، جلسه اول- خانم مهندس شبنم طنازیان – مشاهده فایل

بیان معماری ۲ – جلسه اول – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
بیان معماری ۲ – جلسه دوم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
بیان معماری ۲ – جلسه سوم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
بیان معماری ۲ – جلسه چهارم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
بیان معماری ۲ – جلسه پنجم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
بیان معماری ۲ – جلسه ششم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
یان معماری ۲ – جلسه هفتم – دکتر عنانهاد – مشاهده فایل
کارشناسی ناپیوسته
مدیریت ساختمان و کارگاه – جلسه اول – خانم مهندس شیخی – مشاهده فایل
مدیریت ساختمان و کارگاه – جلسه دوم – خانم مهندس شیخی – مشاهده فایل
مدیریت ساختمان و کارگاه – جلسه سوم- خانم مهندس شیخی – مشاهده فایل
مدیریت ساختمان و کارگاه – جلسه چهارم- خانم مهندس شیخی – مشاهده فایل

آشنایی با معماری اسلامی۲ -جلسه اول – خانم مهندس طنازیان – مشاهده فایل
آشنایی با معماری اسلامی۲ -جلسه دوم -بخش۱ – خانم مهندس طنازیان – مشاهده فایل
آشنایی با معماری اسلامی۲ -جلسه دوم -بخش۲ – خانم مهندس طنازیان – مشاهده فایل
آشنایی با معماری اسلامی۲ -جلسه سوم -بخش۱ – خانم مهندس طنازیان – مشاهده فایل
آشنایی با معماری اسلامی۲ -جلسه سوم -بخش۲ – خانم مهندس طنازیان – مشاهده فایل

پرسپکتیو-جلسه اول – بخش ۱ – خانم مهندس طنازیان – مشاهده فایل
پرسپکتیو-جلسه اول – بخش ۲ – خانم مهندس طنازیان – مشاهده فایل
پرسپکتی- جلسه دوم- بخش ۱، خانم مهندس طنازیان –مشاهده فایل
پرسپکتی- جلسه دوم- بخش ۲، خانم مهندس طنازیان –مشاهده فایل
کاربرد نرم افزار ترسیمی- جلسه اول-بخش اول، خانم مهندس طنازیان-مشاهده فایل
کاربرد نرم افزار ترسیمی- جلسه اول-بخش دوم، خانم مهندس طنازیان-مشاهده فایل
کاربرد نرم افزار ترسیمی- جلسه دوم، خانم مهندس طنازیان-مشاهده فایل

آشنایی با معماری معاصر- جلسه اول – خانم مهندس واحدپور – مشاهده فایل
آشنایی با معماری معاصر- جلسه دوم- خانم مهندس واحدپور – مشاهده فایل

آشنایی با معماری جهان -جلسه اول – خانم مهندس واحد پور – مشاهده فایل
آشنایی با معماری جهان – جلسه دوم – خانم مهندس واحدپور – مشاهده فایل
کاردانی


کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته اقتصاد کلان – استاد مصافی – جلسه اول – مشاهده فایل
اقتصاد کلان – استاد مصافی – جلسه دوم – مشاهده فایل
اقتصاد کلان – استاد مصافی – جلسه سوم – مشاهده فایل
اقتصاد کلان – استاد مصافی – جلسه چهار و پنج –مشاهده فایل

اصول حسابرسی – جلسه اول – استاد اتمامی – مشاهده فایل
اصول حسابرسی – جلسه دوم – استاد اتمامی – مشاهده فایل
اصول حسابرسی – جلسه سوم – استاد اتمامی – مشاهده فایل

شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام – استاد بهمندوست – مشاهده فایل

کاربرد کامپیوتر در حسابداری – خانم مهندس حسن پور – جلسه اول – مشاهده فایل
کاربرد کامپیوتر در حسابداری – خانم مهندس حسن پور – جلسه اول – مشاهده فایل


زبان عمومی – جلسه اول – دکتر مهندسی – مشاهده فایل
کاردانی ریاضی عمومی – استاد صفریان – جلسه اول – مشاهده فایل
ریاضی عمومی – استاد صفریان – جلسه اول – مشاهده فایل
ریاضی عمومی – استاد صفریان – جلسه دوم – مشاهده فایل
ریاضی عمومی – استاد صفریان – جلسه سوم- مشاهده فایل
مقطع مشخصات درس
کارشناسی ارشد


مقطع مشخصات درس
کارشناسی روانشناسی و مشاوره خانواده – جلسه اول – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی و مشاوره خانواده – جلسه اول – استاد اعتمادی – مشاهده فایل

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی – جلسه اول – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی -جلسه دوم – دکتر مرتضائی – مشاهده فایل

آمار – جلسه اول – استاد بخشپوری – مشاهده فایل
آمار- جلسه دوم – استاد بخشپوری – مشاهده فایل

آموزه های روان شناسی در قرآن و حدیث ۱ – جلسه اول – دکتر لطفی – مشاهده فایل
آموزه های روان شناسی در قرآن و حدیث ۱ – جلسه دوم – دکتر لطفی – مشاهده فایل

آسیب شناسی روانی – جلسه اول – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل
آسیب شناسی روانی – جلسه دوم – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل

روانشناسی شناختی – جلسه اول – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل
روانشناسی شناختی – جلسه دوم- دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل

روانشناسی اجتماعی کاربردی – جلسه اول – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل
روانشناسی اجتماعی کاربردی – جلسه دوم – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل
روانشناسی اجتماعی کاربردی – جلسه سوم – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل
روانشناسی اجتماعی کاربردی – جلسه چهارم – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل

زبان عمومی – جلسه اول – دکتر مهندسی – مشاهده فایل

رونشناسی کار – جلسه اول – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی کار – جلسه دوم – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی کار – جلسه سوم – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی کار – جلسه چهارم – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی کار – جلسه سوم – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی کار – جلسه سوم – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی کار – جلسه سوم – استاد اعتمادی – مشاهده فایل
روانشناسی کار – جلسه سوم – استاد اعتمادی – مشاهده فایل

انگیزش و هیجان – جلسه اول – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل
انگیزش و هیجان – جلسه دوم – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل
انگیزش و هیجان – جلسه سوم – دکتر آقاوردی نژاد – مشاهده فایل


مهارت های زندگی – جلسه اول – استاد کریمی – مشاهده فایل

مقدمات راهنمایی و مشاوره – جلسه اول – استاد کریمی – مشاهده فایل

علم النفس – جلسه اول – استاد کریمی – مشاهده فایل

دانش جمعیت و خانواده – جلسه اول – استاد کریمی – مشاهده فایل