رشته های تحصیلی

 • مدیر
 • 13 مارس 20
رشته های تحصیلی

 • حسابداری
 • مهندسی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری

 • حسابداری
 • روانشناسی
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی معماری
 • مهندسی برق
 • فقه و مبانی حقوق
 • ریاضیات و کاربرد

 • حسابداری
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت جهانگردی

 • حسابداری
 • کامپیوتر
 • عمران
 • معماری
 • مکانیک
 • مدیریت صنعتی