فرم حق التدریسی

فرم حق التدریسی

اساتید ارجمند می توانند فرم قرار داد حق التدریس را دانلود و پس از تکمیل بر اساس ابلاغ درسی به واحد آموزش تحویل نمایند .