فایل راهنمای استفاده از سامانه آموزش آنلاین

فایل راهنمای استفاده از سامانه آموزش آنلاین

با توجه با برگزاری کلاس ها بصورت آنلاین دانشجویان ارجمند می توانند از فایل راهنمای زیر جهت نحوه ورود و حضور در کلاس مجازی استفاده نمایند.