مجلات علمی – تخصصی دانشگاه

مجلات علمی – تخصصی دانشگاه

این نشریه در گروه ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ مجوز انتشار را از وزارت گردید .

  • صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
  • مدیر مسئول : دکتر احسان شفیقی
  • سردبیر : دکتر بیژن ظهیری ناو

این نشریه در گروه مهندسی کامپیوتر و برق در سال ۱۳۹۷ موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت گردید . صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی شعریار آستارا

مدیر مسئول : دکتر قادر مرتضائی دکاهی

سردبیر : دکتر فرناز حسینی

صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی شهریار آستارا

مدیر مسئول : مهندس شبنم طنازیان

سردبیر : دکتر سجاد نادری