احسان شفیقی
احسان شفیقی
 • نام و نام خانوادگی : احسان شفیقی
 • پست سازمانی : رئیس
 • پست الکترونیکی : dr.ehsanshafighi@gmail.com
 • شماره تماس : 01344804010
مدارج علمی
 • 1353-57 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
 • 1363-67 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 • 1369-76 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
فعالیت های آموزشی
 • هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت
 • هیات علمی دانشگاه محقق ادبیلی
 • استاد مدعو دانشگاه های ازاد استان گیلان و اردبیل
 • استاد مدعو دانشگاه های پیام نور استان گیلان و اردبیل
فعالیت های اجرایی
 • 1372 مدیریت گروه ادبیات فارسی دوره های متوالی در دانشگاه محقق اردبیلی ودانشگاه آزاد واحد آستارا
 • 1373 ریاست دانشکده ادبیات وعلوم انسانی سه دوره چهار ساله در دانشکده پردیس نمین
 • 1373 ریاست دانشکده ادبیات وعلوم انسانی سه دوره چهار ساله در دانشگاه محقق اردبیلی
 • از سال 1373 عضویت در شورای دانشگاه محقق اردبیلی دوره های مختلف
 • از 1387 عضویت در هیأت موسس موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
 • از 1387 عضویت در هیأت مدیره موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
 • از 1387 ریاست موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
فعالیت های پژوهشی
 • 1385 تحلیل محتوایی شعر دهه هفتاد ایران ،مجریدانشگاه محقق اردبیلی
 • 1385 بررسی فرایند های روان شناختی سوگ در رثا خانوادگی مجریدانشگاه محقق اردبیلی
 • 1391 بررسی و تحلیل هدایت انسان در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری ،مجری دانشگاه محقق اردبیلی داخلی
کنفرانس ها
مقالات
 • 1385 بوی جوی مولیان: مجله رودکی، تاجیکستان
 • 1385 تجلی روحیه شادی گرایی مولانا در غزلیات شمس، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،ایران
 • 1389 نگاهی انتقادی به مولفه های شعر دهه هفتاد ،پژوهش نامه علوم انسانی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • 1389 خاستگاه شرقی شاه لیر بر اساس تطبیق ساختار آن با داستانهای شرقی ایرانی/ /:گواهی پذیرش ودر دست چاپ. پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی/ دانشگاه تربیت مدرس،ایران
 • 2009 توصیف کلی واجمالی رمان بلندی های بادگیرامیلی برونته/ جمهوری ترکیه/ مجله فرهنگ عمومی ایران،
 • 2009 نقد وبررسی رمان بلندی های بادگیر امیلی برونته،مجله بین المللی فرهنگ ترکیه
 • راز خاموشی مولانا. دانشگاه تربیت معلم تهران
 • 2007 جهان سوزی ووجهان سازی شعر ،مجله بین المللی دیل وادبیات دانشگاه دولتی باکو جمهوری آذربایجان
فعالیت های اجتماعی